Portada Junta de Govern Local (2015-2019)
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Junta de Govern Local (2015-2019)
Composiciˇ:

Antoni SubirÓ i Comas (PDeCAT)            
CÓrrec: 1r Tinent d'Alcade
correu-e: subiraca@premiademar.cat  


+info
Antoni SubirÓ i Comas

David GutiÚrrez Lˇpez (PSC-CP)      
CÓrrec: 2n Tinent d'Alcalde
correu-e: gutierrezld@premiademar.cat

+info

David GutiŔrrez Lˇpez

Imma Morales Garcia (PDeCAT)
CÓrrec: 3r Tinent d'Alcalde
correu-e: moralesgc@premiademar.cat 

+info


Concepciˇn Morales GarcÝa

Olga Safont Anguita (PSC-CP)
CÓrrec:
Regidora delegada
Delegat: Medi Ambient i Salut P˙blica
correu-e: safontao@premiademar.cat

+info

Olga Safont Anguita

Eloi Maristany Vila (PDeCAT)
CÓrrec: Regidor delegat
correu-e: maristanyve@premiademar.cat 

+info

Eloi Maristany Vila

Rafa Navarro ┴lvarez (PDeCAT)
CÓrrec: Regidor delegat
correu-e: navarroar@premiademar.cat 


+info

Rafa Navarro
CompetŔncies:

La Junta de Govern Local tindrÓ les competŔncies que el Ple de l'Ajuntament, amb carÓcter acumulatiu, li pugui delegar i les segŘents:

 1. Efectuar tots els contractes (excepte els contractes menors) d'obres, subministrament, serveis, gestiˇ de serveis p˙blics, subministraments, administratius especials i privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris  del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 de euros, inclosos els de carÓcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre  i quan l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi  ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 2. Adjudicar les concessions patrimonials (excepte les funerÓries) quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3.000.000 d'euros.
 3. Adquirir els bens immobles i drets subjectes a la legislaciˇ patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3.000.000 de euros
 4. Alienar i cedir el patrimoni municipal quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3.000.000 de euros.
  1. Les atribucions delegades en els apartats 1, 2, 3 i 4 suposen tambÚ delegaciˇ de l'atribuciˇ d'aprovar els projectes tŔcnics i els plecs de clÓusules econ˛mico-administratives i facultatives a quŔ es refereixen els  contractes, concessions, adquisicions i alienacions aixÝ com l'adjudicaciˇ dels mateixos i devoluciˇ de garanties, en el seu cas.
  2. No obstant, l'aprovaciˇ dels projectes tŔcnics d'obres i serveis que es delega nomÚs procedirÓ quan estiguin previstos en el pressupost atŔs que, en altre cas, la competŔncia correspon al Ple municipal.    
 5. Atorgar les llicŔncies, autoritzacions i permisos en matŔria d'intervenciˇ ambiental i d'espectacles p˙blics i activitats recreatives i les llicŔncies urbanÝstiques, tret de les d'obres menors, serveis i d'altres elements visibles des de la via p˙blica que no s'aprovin conjuntament amb aquelles.
 6. Aprovar la devoluciˇ de les fiances dipositades quan la Junta de Govern Local, en ˙s de les delegacions conferides per l'alcalde, hagi estat l'˛rgan que ha determinat el seu dip˛sit.
 7. Atorgar subvencions i, en els sup˛sits que s'atorguin mitjanšant conveni i l'activitat subvencionada es justifiqui en el mateix moment de la sol•licitud, aprovar la justificaciˇ de la mateixa.
 8. Atorgar i acordar el pagament avanšat (total o parcial) previ a la seva justificaciˇ, de les subvencions de concessiˇ directa.
 9. Sol.licitar i acceptar subvencions d'entitats p˙bliques per a obres i serveis municipals, sempre i quan la normativa especÝfica de la subvenciˇ no determini que la sol.licitud o acceptaciˇ serÓ competŔncia del Ple municipal.
 10. Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del pla  d'ordenaciˇ urbanÝstica municipal no expressament atribu´ts al Ple, aixÝ com els instruments de gestiˇ urbanÝstica i els projectes d'urbanitzaciˇ.
 11. Aprovar l'oferta p˙blica d'ocupaciˇ d'acord amb el pressupost i la plantilla  aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecciˇ del personal i per als concursos de provisiˇ de llocs de treball.
 12. Aprovaciˇ de convenis amb altres administracions p˙bliques que no comportin transferŔncia de funcions o activitats, en quin cas serÓ competŔncia del Ple municipal per majoria absoluta.
 13. Tramitaciˇ de la compra/subministrament de productes que s'efectu´n en desenvolupament dels acords
  marc de compra agregada subscrits per l'Ajuntament de PremiÓ de Mar.Calendari:

Cada dimecres a les 18.00 hores, excepte l'agost.+ informaciˇ:

Ordres del dia de la Junta de Govern Local | Actes de la Junta de Govern Local

 
 
 
 
^