Portada Junta de Govern Local (2015-2019)
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Junta de Govern Local (2015-2019)
Composició:

Antoni Subirà i Comas (PDeCAT)            
Càrrec: 1r Tinent d'Alcade
correu-e: subiraca@premiademar.cat  


+info
Antoni Subirà i Comas

David Gutiérrez López (PSC-CP)      
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
correu-e: gutierrezld@premiademar.cat

+info

David Gutièrrez López

Imma Morales Garcia (PDeCAT)
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
correu-e: moralesgc@premiademar.cat 

+info


Concepción Morales García

Olga Safont Anguita (PSC-CP)
Càrrec:
Regidora delegada
Delegat: Medi Ambient i Salut Pública
correu-e: safontao@premiademar.cat

+info

Olga Safont Anguita

Eloi Maristany Vila (PDeCAT)
Càrrec: Regidor delegat
correu-e: maristanyve@premiademar.cat 

+info

Eloi Maristany Vila

Rafa Navarro Álvarez (PDeCAT)
Càrrec: Regidor delegat
correu-e: navarroar@premiademar.cat 


+info

Rafa Navarro
Competències:

La Junta de Govern Local tindrà les competències que el Ple de l'Ajuntament, amb caràcter acumulatiu, li pugui delegar i les següents:

 1. Efectuar tots els contractes (excepte els contractes menors) d'obres, subministrament, serveis, gestió de serveis públics, subministraments, administratius especials i privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris  del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 de euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre  i quan l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi  ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 2. Adjudicar les concessions patrimonials (excepte les funeràries) quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3.000.000 d'euros.
 3. Adquirir els bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3.000.000 de euros
 4. Alienar i cedir el patrimoni municipal quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3.000.000 de euros.
  1. Les atribucions delegades en els apartats 1, 2, 3 i 4 suposen també delegació de l'atribució d'aprovar els projectes tècnics i els plecs de clàusules econòmico-administratives i facultatives a què es refereixen els  contractes, concessions, adquisicions i alienacions així com l'adjudicació dels mateixos i devolució de garanties, en el seu cas.
  2. No obstant, l'aprovació dels projectes tècnics d'obres i serveis que es delega només procedirà quan estiguin previstos en el pressupost atès que, en altre cas, la competència correspon al Ple municipal.    
 5. Atorgar les llicències, autoritzacions i permisos en matèria d'intervenció ambiental i d'espectacles públics i activitats recreatives i les llicències urbanístiques, tret de les d'obres menors, serveis i d'altres elements visibles des de la via pública que no s'aprovin conjuntament amb aquelles.
 6. Aprovar la devolució de les fiances dipositades quan la Junta de Govern Local, en ús de les delegacions conferides per l'alcalde, hagi estat l´òrgan que ha determinat el seu dipòsit.
 7. Atorgar subvencions i, en els supòsits que s'atorguin mitjançant conveni i l'activitat subvencionada es justifiqui en el mateix moment de la sol•licitud, aprovar la justificació de la mateixa.
 8. Atorgar i acordar el pagament avançat (total o parcial) previ a la seva justificació, de les subvencions de concessió directa.
 9. Sol.licitar i acceptar subvencions d'entitats públiques per a obres i serveis municipals, sempre i quan la normativa específica de la subvenció no determini que la sol.licitud o acceptació serà competència del Ple municipal.
 10. Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del pla  d'ordenació urbanística municipal no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i els projectes d'urbanització.
 11. Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla  aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 12. Aprovació de convenis amb altres administracions públiques que no comportin transferència de funcions o activitats, en quin cas serà competència del Ple municipal per majoria absoluta.
 13. Tramitació de la compra/subministrament de productes que s'efectuïn en desenvolupament dels acords
  marc de compra agregada subscrits per l'Ajuntament de Premià de Mar.Calendari:

Cada dimecres a les 18.00 hores, excepte l'agost.+ informació:

Ordres del dia de la Junta de Govern Local | Actes de la Junta de Govern Local

 
 
 
 
^