Portada Junta de Govern Local (2021-2023)
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Junta de Govern Local (2021-2023)

Rafa Navarro Álvarez (JxCAT-PDeCAT)

Alcalde

Fitxa Regidor

Biografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Rafa Navarro Àlvarez

.

David Gutiérrez López (PSC-UxP-CP)

1r tinent d'alcalde
Àrea de Pacte Local per la Reconstrucció Social i Econòmica

Regidor DELEGAT de Comerç, Empresa i Ocupació, Via Pública, Brigada Municipal, Parcs i Jardins i Litoral i Platges.

Fitxa Regidor

Biografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte


 

DAVID GUTIÉRREZ LÓPEZ

Antoni Subirà Comas (JxCAT-PDeCAT)

2n tinent d'alcalde.
Àrea de Territori

Regidor DELEGAT de Urbanisme, Llicències, Cementiri, Medi Ambient, Mobilitat i Policia


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

ANTONI SUBIRÀ COMAS
.

Maria Luz Cánovas Delgado (PSC-UxP-CP)

3r tinent d'alcalde. 
Àrea d'Organització

Regidora DELEGADA de Recursos Humans i Esports


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

MARIA LUZ CÁNOVAS DELGADO
  
Imma Morales Garcia (JxCAT-PDeCAT)

4t tinent d'alcalde.
Àrea d'Activitats Culturals

Regidora DELEGADA de Serveis Socials, Habitatge, Festes i Persones Grans


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

CONCEPCIÓN MORALES GARCÍA
.
Elisenda Busquets Ferrando (JxCAT-PDeCAT)

Regidora DELEGADA de Cultura, Museus, Contractació, Informàtica, OAC i Secretaria


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

ELISENDA BUSQUETS FERRANDO
.

Pilar Guardeño Sánchez (PSC-UxP-CP)

Regidora DELEGADA de Salut, Dona, Igualtat i Cooperació


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Pilar Gardeño

Marta Ariño Castillo (JxCAT-PDeCAT) 2021-2023

Regidora DELEGADA de Serveis Econòmics, Contractació i Secretaria


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Marta Ariño


Competències:

  Contractació i Patrimoni:

 1. Aprovar els expedients de contractació de serveis, subministraments, obres i concessions de serveis, inclosos els acords marc (exclosos els contractes menors), la durada dels quals no superi els 4 anys (pròrrogues incloses) ni la quantia del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
 2. Modificar, prorrogar, interpretar i/o resoldre anticipadament els contractes de serveis, subministraments, obres i concessions de serveis (exclosos els contractes menors).
 3. Aprovar els convenis de cooperació horitzontal per a la contractació conjunta esporàdica amb altres administracions públiques, així com modificació, pròrroga,
  interpretació o resolució anticipada de contractes de serveis, subministraments, obres i concessions de serveis resultants d'aquesta cooperació horitzontal (convenis
  de 4 o menys anys).
 4. Aprovar l'adhesió a centrals de contractació d'altres administracions públiques (convenis de 4 o menys anys).
 5. Atorgar les concessions demanials d'ocupació temporal sobre bens de domini públic.
 6. Aprovar i adjudicar els contractes privats (excepte contractes d'espectacles).
 7. Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l'article 100.1 LCSP, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros
 8. Alienar el patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats a l'apartat anterior.

No obstant, l'aprovació dels projectes tècnics d'obres i serveis que es delega només procedirà quan estiguin previstos en el pressupost atès que, en altre cas, la competència correspon al Ple municipal. 

Urbanisme i llicències:

 1. Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del pla d'ordenació urbanística municipal no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i els projectes d'urbanització.

Intervenció:

 1. Sol·licitar subvencions d'entitats públiques per a obres, serveis i subministraments.
 2. Acceptar subvencions d'entitats públiques per a obres, serveis i subministraments.
 3. Aprovar les bases específiques de les subvencions de concurrència competitiva.
 4. Aprovar l'atorgament de subvencions de concessió directa, i la seva justificació en el cas que aquesta sigui simultània, amb l'excepció de les atorgades pel Reglament per la Gestió de prestacions econòmiques de caràcter social. Aquesta delegació arriba fins a l'ordenació del pagament pels casos de les subvencions
  prepagables.
 5. Aprovar la devolució de les fiances dipositades quan la Junta de Govern Local, en ús de les delegacions conferides per l'alcalde, hagi estat l´òrgan que ha determinat el seu dipòsit.
 6. Sol·licitar i acceptar subvencions d'entitats públiques per a obres i serveis municipals, sempre i quan la normativa específica de la subvenció no determini que la sol·licitud o acceptació serà competència del Ple municipal.

Recursos Humans:

 1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

Secretaria:

 1. Aprovar convenis amb altres administracions públiques que no comportin transferència de funcions o activitats, en quin cas serà competència del Plemunicipal per majoria absoluta.

Calendari:

Tots els dimecres a les 16 h.+ informació:

 
 
 
 
^